יום שלישי, 9 במאי 2017

יד באייר - פסח שני

בס"ד

1 - אכילת מצה בפסח שני

יש הנוהגים לאכול מצה בפסח שני. יש הנוהגים לאכול מצה גם בליל ט"ו באייר, כי הקרבן של פסח שני אמנם מוקרב בי"ד באייר, אבל הוא נאכל בליל ט"ו באייר. (ראה כאן כאן כאן וכאן.)

2 - הילולת רבי מאיר בעל הנס

מקובל לציין את י"ד באייר כיום ההילולה לר' מאיר בעל הנס. אבל באמת אין זה יום פטירתו. הסיבה שנקבע המנהג לעלות לקברו בי"ד באייר היא מפני שבתאריך זה נחנך המבנה שעל קברו בשנת תרכ"ז. (ראה כאן וכאן.)

הסבר אחר הוא שתושבי טבריה ניצלו את הסמיכות להילולא של רשב"י ולהמונים הנמצאים ממילא בצפון, ו"קבעו" את יום ההילולא של רבי מאיר בעל הנס. (ראה כאן.)

3 - האם רבי מאיר בעל הנס הוא התנא הידוע ר' מאיר?

מקובל לזהות את ר' מאיר בעל הנס עם התנא המפורסם ר' מאיר. הסיבה שהוא נקרא "בעל הנס" היא הסיפור בגמרא בעבודה זרה (דף יח ע"א). שם מסופר על אחות אשתו של רבי מאיר שנתפסה ונלקחה לבית הסוהר, וביקש רבי מאיר לפדותה בכל מחיר, ונתן כסף לשומר תמורת פדיונה, ואמר לו שבמחצית הסכום ישחד כל מי שילשין עליו. אמר לו השומר, ומה אעשה כשיגמרו הדינרים, הרי יתפסו אותי וישליכוני לכלוב ובו כלבים עזי נפש? אמר לו רבי מאיר שיאמר "אלהא דמאיר ענני" ויינצל מכל רע. אמר לו השומר, איך ידע שכך יהיה? זרק ר"מ אבן על הכלבים שהיו שם ומיד הם באו לטורפו, אך הוא אמר 'אלהא דמאיר ענני' ולא קרא לו מאומה. כשראה כך השומר הוציא אליו את אחות אשתו הכשרה והצנועה. לאחר זמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוהר ששחרר את אחות אשתו של ר"מ, וציוה לתלותו. והנה כשקשרו את החבל סביב צוארו, אמר הסוהר 'אלקא דמאיר ענני' ולא הצליחו לתלותו. התפלא הקיסר ושאל אותו לסוד העניין, וסיפר לו השומר את כל המעשה.

לעומת זאת, יש הטוענים שרבי מאיר בעל הנס אינו התנא רבי מאיר. (ראה דיונים בנושא כאן כאן וכאן.)

4 - ר' מאיר נקבר בעמידה

ישנה מסורת, שר' מאיר נקבר בעמידה. בספר שער הגלגולים, בהקדמה ל"ז, כותב ר' חיים ויטל שקיבל לכך אישור מרבו האר"י. וזה לשונו:

לדרום של טבריה, בלכתך אל מרחצות של המים החמין, יש שם קברות הצדיקים רחוקים זה מזה, ואינם במקום אחד, וכבר הוזכרו שמותם בספר היחוס והם, ר' מאיר, ור' ירמיה דאפקוהו מבי מדרשא, על ששאל אותה שאלה זרה כנז"ל, והוא סתם בעי ר' ירמיה הנזכר בתלמוד. ועוד ג' צדיקים אחרים איני זוכר שמותם, והוא כמו שנזכר בספר היחוס, וכמו שאומרים העולם.

ונלע"ד כי הודה לי מורי ז"ל על ר' מאיר, שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בני אדם.

ההסבר המקובל הוא שרבי מאיר ביקש להיקבר בעמידה, כך שאם יבוא המשיח ותהיה תחיית המתים, הוא יקום כפי שנפטר בגיל זקנה, ויוכל לרוץ מיד לקראתו.

הרב בן ציון מוצפי מסביר הסבר אחר. אפשר לראות בסרטון כאן.

אין תגובות:

פרסום תגובה

האם הלויים נפסלים לעבודה בגיל 50?

בס"ד בתחילת המאמר ברצוני לציין נקודה אישית. כאשר הגעתי לגיל 50 הרגשתי מידה רבה של החמצה. מכיוון שאני לוי ולמיטב ידיעתי (נ...